Ju Ching Chu Secondary School (Yuen Long) 440

關於機構/學校
Ju Ching Chu Secondary School (Yuen Long)

Ju Ching Chu Secondary School (Yuen Long) 刊登了 10 份職位空缺

學校資訊
  • 總刊登職缺數量 10 份
  • 職位類別 教師
  • 電話 24450228
  • 傳真 24451637
  • 地區 天水圍
  • 地址 5, Tin Wu Road, Tin Shui Wai.