CMA Choi Cheung Kok Secondary School 1047

關於機構/學校

CMA Choi Cheung Kok Secondary School

 

CMA Choi Cheung Kok Secondary School 刊登了 5 份職位空缺

學校資訊
  • 總刊登職缺數量 5 份
  • 職位類別 主任, 資訊科技員
  • 電話 24520681
  • 傳真 24589083
  • 地區 屯門區
  • 地址 1 Tsing Hoi Circuit, Tuen Mun
網址: